Multifunkčné ihrisko CVČ LIENKA

Chcete si vo svojom voľnom čase zašportovať a hľadáte vhodný priestor s najnovším vybavením ?
CVČ LIENKA ponúka širokej verejnosti možnosť využitia multifunkčného ihriska v areáli CVČ LIENKA, na ulici J.D. Matejovie 544, vhodného na minifutbal, volejbal, hokejbal.

Otváracie hodiny

počas pracovných dní od 9,00 do 19,30 hod.
v sobotu a nedeľu od 9,00 do 19,30 hod.
počas letných prázdnin každý deň od 9,00 do 19,30 hod.

Počas sobôt, nedieľ a sviatkov sa treba dohodnúť počas pracovných dní, najneskôr jeden deň vopred. Treba sa riadiť a rešpektovať prevádzkový poriadok.Rozvrh hodín obsadenia multifunkčného ihriska

Deň 9,00 – 13,00 13,00 – 14,00 14,00 – 15,00 15,00 – 16,00 16,00 – 17,00 17,00 – 18,00 18,00 – 19,30
Pondelok Materské škôlky, základné školy
stredné školy
Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Utorok Materské škôlky, základné školy
stredné školy
Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Streda Materské škôlky, základné školy
stredné školy
Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Štvrtok Materské škôlky, základné školy
stredné školy
Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Piatok Materské škôlky, základné školy
stredné školy
Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Sobota Verejnosť, podnikatelia, organizácie
Nedeľa Verejnosť, podnikatelia, organizácie

Zmeny môžu byť uskutočnené len po prerokovaní s prevádzkovateľom.

Účel používania :

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov mesta Liptovský Hrádok. Ihrisko je vhodné na nasledovné rekreačné aktivity :

Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci CVČ, predškolských zariadení, základných a stredných škôl, obyvatelia mesta ( mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely, respektíve záujmové združenia, právnické osoby.

Vstup na viacúčelové ihrisko:

 1. Žiaci predškolských zariadení, základných a stredných škôl v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.


Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska mesta Liptovský Hrádok platný od 1.7.2011

 1. Záujemcovia o vstup počas sviatkov, sobôt a nedieľ si dohodnú otvorenie ihriska v pracovných dňoch.
 2. Spôsobilosť ihriska na používanie z titulu nepriaznivého počasia, respektíve technického stavu ihriska posudzuje správca.
 3. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany.
 4. Majiteľ ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko je na vlastné nebezpečie.
 5. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
 6. V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, futbalové brány, preliezanie plotov a brán. Taktiež je zakázané používať ihrisko na iné účely ako je určené.
 7. Úmyselné poškodzovanie ihriska a jeho zariadení je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.
 8. V blízkom okolí a priestoroch ihriska je zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje. Taktiež je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 9. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( vulgárne nadávky, pľuvanie po ploche ihriska, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovanie areálu ) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov.
 10. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je tiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať areál ihriska odpadkami.
 11. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram ihriska.
 12. Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje prevádzkovateľ a riadi správca.
 13. V prípade zlých poveternostných a klimatických podmienok (veľké množstvo vody, podmáčané, veľké množstvo snehu, zamrznuté, zľadovatelé ...) si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zatvorenie multifunkčného ihriska.

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa nim riadiť.

Správca areálu:
p. Libor Záhradník
CVČ mob. 0903 353 926

Mgr. Jaroslav Melich
riaditeľ CVČ

multifunkcne ihrisko