Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zbierka zákonov č. 382/2011 v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predpisy.