Rada zariadenia pri Centre voľného času, Ul. Hradná 342, Liptovský Hrádok bola ustanovená a pôsobí podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z., § 24 a 25 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada zariadenia je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti zariadenia z pohľadu školskej problematiky. V Centre voľného času detí a mládeže má Rada zariadenia päť členov a je zložená zo zástupcov zriaďovateľa ( dvaja delegovaní MsÚ L. Hrádok), rodičov (jeden zástupca) a zástupcov zamestnancov zariadenia (dvaja zástupcovia). Rada zariadenia sa volí na štvorročné obdobie, má svoj štatút a  plán činnosti. Zameriava sa na programovú činnosť Centra voľného času, vyhodnocuje jeho aktivity.