Povinné zverejňovanie informácii na základe § 5 zákona 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

  Základné údaje o škole:

Názov školského zariadenia:CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Adresa školského zariadenia:Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO:378 105 53
Dátum vzniku: 01. 04. 2002
Spôsob zriadenia:rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ:Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský  Hrádok
Právomoc:samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou


  b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Miesto: kancelária riaditeľa CVČ ,  prízemie A - pavilón
Čas: v pracovných dňoch od 7. 30 h - 14. 30 h
Spôsob: Druh:žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:
meno a priezvisko žiadateľa,
adresa žiadateľa,
obsah požadovaných informácií,
požadovaný spôsob sprístupnenia informácie,
dátum,
podpis žiadateľa.

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Miesto: kancelária riaditeľa CVČ v čase od 07:30 – 14:30h
Lehota: odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia povinnej osoby
Spôsob: písomná forma

  O odvolaní rozhoduje nadriadený orgán (zriaďovateľ školy – Mesto Liptovský Hrádok) do 15 dní od doručenia odvolania. Odvolanie sa podáva prostredníctvom riaditeľa Centra voľného času.

  d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:
Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.
Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží.
Ak CVČ nemá požadované informácie a ak zo žiadosti vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti tejto povinnej osobe, inak ju odmietne.
Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znova dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.
Lehota na vybavenie žiadosti je najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.
Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 8 dní.
Žiadateľ o tom musí byť písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, CVČ môže ihneď, najneskôr do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.
Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, CVČ mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia
Ak povinná osoba sprístupní žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 zákona o slobodnom prístupe k informáciám v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade,  ak  žiadosť  bola odložená podľa §  14  ods.  3  zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Ak nevydá rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
Povinná osoba poskytujúca informáciu je povinná dbať, aby neposkytla informácie, ku ktorým je prístup obmedzený(§ 8 až § 12) zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade, že povinná osoba poskytuje informáciu, ktorá obsahuje osobné údaje, ku ktorým je obmedzený prístup, je povinná zamedziť viditeľnosť týchto údajov.
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná  a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu   k povinnej osobe:

Ústava SR
Zákony, Nariadenia vlády, Vyhlášky MŠVVaŠ SR
https://www.minedu.sk/12269-sk/regionálne-skolstvo/ Listina základných práv a slobôd
Pracovný poriadok CVČ Hradná 342, Liptovský Hrádok
Organizačný poriadok CVČ Hradná 342, Liptovský Hrádok
Školský poriadok CVČ Hradná 342, Liptovský Hrádok

  f) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:
 

  SADZOBNÍK SPOPLATŇOVANÝCH ÚKONOV
pri realizácií § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Sprístupnenie informácie písomne:

1 / informácie poskytnuté e-mailom a telefonicky bezplatne
2 / náklady na poštovné podľa aktuálneho cenníka poštových zásielok.

Spôsob úhrady:
CVČ Hradná 342, Liptovský Hrádok, môže zaplatenie úhrady odpustiť. O odpustení úhrady rozhoduje štatutárny zástupca CVČ. Úhrady sú príjmami školy.


V Liptovskom Hrádku 

Mgr. Jaroslav Melich
riaditeľ CVČ