Vedúci oddelenia:Mgr. Jozef Koscelník

Prevencia sociálno-patologických javov a závislostí

Zámer:

Negatívne javy v spoločnosti predstavujú globálny problém. Prevencia je jedna z ciest ako ich minimalizovať. My CVČ Liptovský Hrádok budeme počas roka organizovať stretnutia detí a mládeže s odbornými garantmi, ktorí k vybranej téme uskutočnia besedy v oblasti